Invázne rastliny

Ekosystémy Slovenska v nedotknutej prírode ako aj v oblastiach s priamym zásahom človeka sa v posledných desaťročiach čoraz viac menia. V mnohých oblastiach dokonca vznikajú úplne nové ekosystémy, ktorých vznik je často zapríčinený nepôvodnými druhmi rastlín. Tieto prebiehajúce zmeny môžu mať buď žiaden (nepôvodné druhy) alebo negatívny vplyv (invázne druhy) na pôvodné druhy vyskytujúce sa v danej oblasti. Pozornosť sa venuje predovšetkým druhom, ktoré majú negatívny a častokrát až devastačný dopad na ekosystémy a v konečnom dôsledku aj na ľudský život.

invazna-rastlina

Čo sú to invázne druhy rastlín?

Invázne rastliny predstavujú také typy rastlín, ktoré boli dovezené z iných regiónov sveta vedome okrasné, medonosné, či poľnohospodárske rastliny, alebo nevedomky dovezené s prevážanými surovinami, cestnou a inou formou dopravy. Vyznačujú sa predovšetkým vysokou reprodukčnou činnosťou, čím potláčajú pôvodné rastlinné biotopy. Najčastejší výskyt je pri vodných tokoch, lúkach, cestách a železniciach, či opustených priestranstvách.

Dopad inváznych druhov rastlín na pôvodné druhy :

·         Zmena biodiverzity (netykavka malokvetá)

·         Vplyv na zmenu chemizmu pôdy

·         Zmena vzhľadu krajiny

Vplyv inváznych druhov rastlín na ľudské zdravie a hospodárstvo :

·         Zdroj alergénneho peľu

·         Alergické reakcie pri styku s pokožky s rastlinou (boľševník obrovský)

·         Úhyn dobytka

·         Zníženie výnosnosti pestovaných plodín

boľševník obrovský

Štúdia Ekonomika ekosystémov a biodiverzity (2008) z dielne iniciatívy Európskej komisie hovorí o nákladoch spojených so zmenou biodiverzít vo výške 12,5 mld. eur ročne + ďalších 40 – 190 miliónov eur ročne na nevyhnutné opatrenia.

Každá invázna rastlina má špecifickú formu likvidácie a spolu s ostatnými informáciami o rastline je možné nájsť na webovej stránke Štátnej ochrany prírody SR : http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=15

ŠOP SR na lokalizáciu a monitoring jednotlivých inváznych rastlín používa interaktívnu mapu dostupnú na :  http://maps.sopsr.sk/mapy/invazne.php

Aktuálny zoznam inváznych nepôvodných druhov SR:

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/nariadenie_vlady_449_2019.pdf

Viac o tom ako my bojujeme s inváznymi rastlinami si môžete prečítať na stránke: https://greensociety.sk/boj-s-invaznymi-druhmi/