Ochrana území

Podstata existencie chránených území spočíva v tom, aby cenné ekosystémy, prípadne ráz krajiny, zostali zachované a negatívne vplyvy človeka v nich boli obmedzené alebo minimalizované. Tento cieľ sa dá dosiahnuť najmä tak, že na území, ktoré si zaslúži ochranu, bude platiť iný režim ako tam, kde z hľadiska ochrany prírody nič cenné nenájdeme. Chránené územia na Slovensku zaberajú približne 1/4 plochy celej SR.

Stupne ochrany

Spôsob, akým je zabezpečená ochrana cenných častí prírody v SR, funguje na tzv. stupňoch ochrany (SO). V SR je stanovených 5 stupňov ochrany. Najmenej prísny je I. stupeň, najprísnejší V. stupeň ochrany. Rozsah obmedzení sa teda so zvyšujúcim sa stupňom ochrany zväčšuje. Pre každý stupeň zákon č. 543/2002 Z.z. určuje, čo je v tom-ktorom stupni povolené len so súhlasom orgánu ochrany prírody, alebo zakázané. Činnosti, neuvedené v zákone pri niektorom stupni, sú teda povolené. Aby to nebolo také jednoduché, máme aj chránené vtáčie územia (CHVÚ), pri ktorých stupeň ochrany neexistuje. Dôležité je spomenúť, že viaceré chránené územia sa môžu navzájom prekrývať. V prípade, že sa prekrývajú viaceré chránené územia s rôznymi stupňami ochrany, platí najvyšší z nich. Prvý stupeň platí na celom území SR tam, kde nie je žiadne iné CHÚ, napr. na chodníku pred Vaším domom. Zákon 543/2002 o ňom píše, že sa v ňom uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody, teda napríklad povinnosť chrániť a nepoškodzovať prírodu, neusmrcovať živočíchy, atď.

Peší pohyb v chránených územiach a jeho obmedzenia

Peší pohyb nie je obmedzený na tých miestach CHÚ, kde platí II. stupeň ochrany. Znamená to, že v týchto miestach sa môžete pešo voľne pohybovať aj mimo turistických trás, lesných ciest a pod. Obmedzenia pešieho pohybu v chránených územiach zavádza zákon až v III., IV. a V. stupni ochrany. Zákon v § 14 uvádza, že na území, kde platí III. stupeň ochrany, je zakázané pohybovať sa „mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce“. Tento zákaz následne platí aj pre IV. a V. stupeň ochrany. Nejedná sa o akýkoľvek turistický alebo náučný chodník, tento musí byť riadne vyznačený. Na vyznačenie takéhoto chodníka však potrebujete súhlas orgánu ochrany prírody. Chodník si nemôžete vyznačiť sami. Prakticky teda na celom území každého národného parku sa pešo môžete pohybovať jedine po náučných chodníkoch a vyznačených turistických trasách. Zákon však v prípade národných parkov umožňuje, aby každý NP vydal svoj Návštevný poriadok. Tento dokument veľmi presne špecifikuje, aké aktivity, v akom čase a na akom mieste sú povolené.

Ochranné pásma chránených území

Chránené územia majú svoje ochranné pásma. Zabezpečujú chránenému územiu ochranu pred vonkajšími rušivými vplyvmi a tvoria tak niečo na spôsob nárazníkovej zóny. Zákon presne uvádza, že pri rezervácii je to 100 metrov smerom von od hranice a platí tam III. stupeň ochrany, pri prírodnej pamiatke 60 metrov smerom von od hranice a platí tam tiež III. stupeň ochrany. Ak je žiaduce, aby ochranné pásmo neexistovalo vôbec, je to výslovne uvedené vo vyhlasovacom predpise, napr. „ochranné pásmo neplatí“. Hranice ochranného pásma pri národných parkoch, kde platí II. stupeň ochrany, je možné ľahko vyhľadať v ich návštevných poriadkoch.

Európska sústava chránených území NATURA 2000

Hlavným cieľom vytvorenia Európskej sústavy chránených území je zachovanie prírodného dedičstva, významného nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre Európsku Úniu ako celok. V rámci siete NATURA 2000 poznáme v SR dva typy chránených území.

Územie európskeho významu (ÚEV)

Predstavujú územia, tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, na ktorých sa nachádzajú biotopy alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú tieto chránené územia.

Chránené vtáčie územia (CHVÚ)

sú vyhlásené najmä pre ochranu vtákov, ktoré v nich žijú. V súčasnosti je ich na Slovensku vyhlásených 41. CHVÚ sú špecifické tým, že v nich vôbec neplatia stupne ochrany. V praxi má každé jedno CHVÚ „svoje“ zakázané činnosti, určené do veľkej miery najmä poľnohospodárom, poľovníkom, lesníkom, rybárom a pod. Len v menšej miere sa týkajú „obyčajných ľudí“ a ich pohybu. Zakázané činnosti ku každému vyhlásenému CHVÚ sa dajú ľahko vyhľadať na stránke ŠOP SR v časti „Lokality NATURA 2000“.

 Zdroj:  https://publish.geo.guru/chranene-uzemia-slovenska/